ASBESTSANERING

Våra certifierade montörer utför asbestsanering av din gamla isolering när det finns behov. Efter utförd sanering återställer vi omedelbart din installation och isolerar på nytt med en anpassad och ny isolering. Innan vi utför asbestsanering tar vi alltid ett asbestprov för att säkerställa om det finns behov av sanering eller inte. Efter saneringen forslar vi även bort det gamla materialet på ett säkert sätt för såväl miljö som din personal.

Bra att tänka på är att du visserligen får utföra saneringen själv – men bara om det inte finns någon risk för tredje part! Skulle en risk uppstå i samband med att du som icke certifierad person utför saneringen, kan du tvingas betala böter på minst 50 000 kr.

Certifierade för korrekt och effektiv hantering

För att säkra att din gamla isolering hanteras på ett säkert sätt får saneringen enbart utföras av certifierad person. För att göra bytet av din isolering så effektivt som möjligt, har vi certifierad personal som utför asbestsanering. Vi installerar sedan din nya isoleringslösning direkt efter avslutad sanering. Snabbt och effektivt.

Efter utförd asbestsanering ser vi till att avfallet forslas bort till närmaste avfallsanläggning på ett korrekt sätt.

Säker sanering och hantering av asbest

Vi erbjuder asbestsanering av exempelvis ventilations- eller industriisolering i de fall då behov uppstår. Finns risken för att din befintliga industriisolering innehåller asbest tar vi först ett asbestprov för att vara på säkra sidan. Asbesten sanerar vi sedan bort på ett säkert sätt och isolera med nytt isoleringsmaterial.

Asbest förbjudet i nybyggnation

Idag är asbest förbjudet i alla byggnationer och material, men kan finnas kvar i äldre byggnader. Kontakta oss därför så fort du tror att det finns risk för asbest i din industribyggnad eller fastighet. Vi hjälper dig med asbestsaneringen och hanteringen av materialet efter utförd sanering.

Tidigare användning av asbest inom byggnation*:

  • brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
  • värmeisolering i rör och värmepannor
  • kondensisolering

*Arbetsmiljöverket

Asbestsanering innebär risker

Asbest i fast form är inte farligt, men vid renovering eller ombyggnation där det finns material som innehåller asbest kan det bildas småpartiklar i luften. Småpartiklarna i form av damm är så lätta och tunna att de stannar kvar i luften länge. Inandning av asbestdammet kan orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Därför är det viktigt att enbart certifierad personal hanterar material som innehåller asbest.

Vi sanerar tryggt och säkert

Asbestsanering får enbart utföras av auktoriserade verksamheter med intyg från Arbetsmiljöverket. Vår personal är certifierad och vet vilka åtgärder som måste vidtas för att sanera på ett säkert sätt, så att riskerna minimeras.

Efter utförd asbestsanering ser vi till att avfallet forslas bort till närmaste avfallsanläggning på ett korrekt sätt.